1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Khi thực hiện giao dịch, tại 116 Culture Luxury, khách hàng cần phải bổ sung một số thông tin cá nhân. Điều này giúp chúng tôi đảm bảo việc:

  • Giao hàng cho đúng vị trí 

  • Thông báo với khách hàng về việc giao hàng 

  • Hỗ trợ khách hàng khi cần thiết

  • Thông báo cho khách hàng các thông tin liên quan tới đơn hàng 

  • Xác nhận và thực hiện các giao dịch liên quan nếu khách hàng thanh toán trực tuyến

  • Kiểm tra dữ liệu tải từ website của chúng tôi

  • Nhận diện khách hàng 

  • Nghiên cứu, phân tích phát triển website nhằm mang tới sự hỗ trợ tốt hơn cho khách hàng